תנאי רכישת והשימוש ב- GiftCard

 1. חברת רומתן פתרונות מתכת בע”מ, ח.פ. 515592673 מרחוב מודיעין 38 פתח תקווה (להלן: “רומתן”) אשר הקימה ומנהלת את החנות המקוונת המופעלת בכתובת האינטרנט sheepyby.com (להלן: “אתר“) מאפשרת ללקוחותיה לרכוש באתר שובר מתנה דיגיטלי GiftCard (להלן: “שובר מתנה“) המאפשר רכישה של מוצרי רומתן באתר עד לסכום הנקוב של שובר המתנה ששולם בגינו בפועל לרומתן.
 2. תנאים אלו יחולו הן על רוכש כרטיס המתנה והן על המחזיק בשובר המתנה (המשתמש בשובר המתנה) והם חלים בנוסף לתקנון האתר ומדיניות הפרטיות המפורסמים באתר.
 3. בעצם רכישת שובר המתנה באתר ו/או ע”י השימוש בו באתר, הנך מקבל את כל התנאים וההוראות האמורים לעיל ולהלן. במידה ואינך מסכים עם אחד מהתנאים לעיל ולהלן, הנך נדרש שלא לעשות שימוש בשובר מתנה באתר ו/או להימנע מרכישתו באתר.
 4. באם אינך בגיל המתאים ליצירת חוזה משפטי כביל או מנוע לקבל או להסכים לתנאים המפורטים לעיל ולהלן ו/או לתקנון האתר ו/או למדיניות הפרטיות של האתר – אינך רשאי לבצע רכישה של שובר מתנה באתר ו/או להשתמש בשובר מתנה באתר לצרכי רכישת מוצרים.
 5. כל האמור בתקנון זה להלן מנוסח מטעמי נוחות בלשון זכר, אולם הוא מתייחס לשני המינים בצורה שווה. בכל מקרה של סתירה או חוסר התאמה בין האמור באתר לעניין שובר מתנה (לרבות, רכישת שובר מתנה או השימוש בו) או בפרסומים מטעם רומתן לעניין שובר מתנה (לרבות, רכישת שובר מתנה או השימוש בו) לבין האמור בתנאים אלו – יגברו ויחולו התנאים האמורים לעיל ולהלן.
 6. מומלץ לשוב ולעיין בתנאים אלו מעת לעת על מנת להתעדכן בשינויים שיחולו בהם. רומתן שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לעדכן ו/או להוסיף ו/או לגרוע מתנאים שלעיל ולהלן לפי שיקול דעתה, בלא צורך במסירת הודעה לך ובמידה ותחליט רומתן לעשות כן תנאים חדשים ומעודכנים לעניין רכישה ושימוש בשובר מתנה יפורסמו באתר, וזאת מבלי לפגוע או להרע בתנאי מחזיק שובר מתנה ששובר המתנה שלו בתוקף ומצויה בו יתרה לרכישת מוצרים.

  רכישת שובר מתנה
 7. מעת לעת רומתן מאפשרת לרכוש באתר שובר מתנה בסך כספי נקוב המאפשר רכישה באתר בלבד ע”י המחזיק בו של מוצרי רומתן המפורסמים באתר עד לגובה סך הכספי הנקוב של שובר המתנה שנרכש ונבחר בהזמנה ואשר ערכו הכספי שולם במלואו לרומתן.
 8. רכישת שובר מתנה באתר מתאפשרת לשימוש פרטי ואישי בלבד ולא לצורך או לשימוש מסחרי.
 9. רומתן תהא רשאית בשיקול דעתה הבלעדי להפסיק ו/או לשהות בכל עת מכירות של שוברי מתנה באתר.
 10. במהלך ההזמנה לרכישת שובר המתנה, על רוכש שובר המתנה להזין את כתובת המייל של מקבל שובר המתנה (לעיל ולהלן: “המחזיק”) , שמו של רוכש שובר המתנה ואפשרות להוסיף ברכה או הקדשה אישית למקבל שובר המתנה (קרי, למחזיק) וכן את שווי שובר המתנה (כאשר שווי שובר המתנה כולל מע”מ בהתאם לדין).
 11. לאחר קבלת אישור מחברת האשראי כי התשלום בגין שובר המתנה שנרכש אושר במלואו – אישור הזמנת שובר המתנה ישלח אל כתובת המייל שהזין רוכש שובר המתנה וכן שובר ההזמנה לצרכי מימושו ישלחו לכתובת המייל של מקבל שובר המתנה (המחזיק) שהוזנה בהזמנה ע”י רוכש שובר המתנה.
 12. עצם מילוי ושליחת טופס ההזמנה לרכישת שובר מתנה באתר איננה מהווה אישור כי הרכישה בוצעה והיא כפופה לאישור חברת האשראי כי התשלום בגין שובר המתנה אושר במלואו. באם חברת האשראי לא אישרה את הרכישה, רומתן תודיע על כך לרוכש שובר המתנה שעליו להסדיר את תשלום שובר המתנה במלואו לרומתן. רק לאחר הסדרת התשלום במלואו, הרכישה תאושר, אישור הזמנת שובר המתנה ישלח אל כתובת המייל שהזין רוכש שובר המתנה וכן שובר ההזמנה לצרכי מימושו ישלחו לכתובת המייל של מקבל שובר המתנה (המחזיק) שהוזנה בהזמנה ע”י רוכש שובר המתנה.
 13. באחריות בלעדית של רוכש שובר המתנה לוודא כי כתובת המייל שהוא מזין בהזמנה ככתובת המייל של מקבל שובר המתנה (קרי, מחזיק שובר המתנה) היא אכן כתובתו של מקבל שובר המתנה הרצוי מבחינתו וכי כתובת המייל היא תקינה ונכונה.
 14. המחזיק כדין בשובר המתנה ואשר יכול לעשות בו שימוש באתר הוא בעל כתובת המיל שהוזנה באתר כמקבל שובר ההזמנה ע”י רוכש שובר המתנה. לא תהייה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי רומתן באם הוזנה כתובת מייל שגויה ו/או באם נעשה שימוש בשובר ע”י בעל כתובת המייל שהוזנה.
 15. שובר המתנה אינו ניתן להמרה למזומן או להחזרה. כמו”כ, לא יינתן החזר כספי בשל אי מימוש שובר המתנה מכל סיבה שהיא.
  ביטול עסקה לרכישת שובר מתנה
 16. האתר מכבד את כל חוקי הצרכנות ופועל לפיהם. רק רוכש שובר המתנה יוכל לבטל עסקה לרכישת שובר המתנה באתר וזאת בפניה בכתב לרומתן בתוך 14 ימים ממועד ביצוע העסקה באתר ובתנאי שלא נעשה בשובר המתנה שימוש כלשהו.
  במידה ורוכש שובר המתנה הינו אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, אזי רוכש שובר המתנה יהיה רשאי לבטל את עסקת רכישת שובר המתנה, בפנייה בכתב לרומתן החל מיום עשיית העסקה ועד 4 (ארבעה) חודשים מיום אישור הזמנת שובר המתנה או מיום קבלת מסמך גילוי הפרטים הנדרשים ע”פ הדין, לפי המאוחר מביניהם ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין רומתן לרוכש שובר המתנה (ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית) ובכפוף לכך וכל עוד לא נעשה בשובר המתנה שימוש כלשהו.
 17. לאחר ביטול עסקת רכישת שובר המתנה, לא יהיה לו כל תוקף ולא ניתן יהיה לממשו.
 18. כל מקרה ביטול של עסקה יש לעשות בכתב באמצעות דוא”ל לכתובת המפורטת בפרטי יצירת קשר. בהודעה הביטול יש לציין את פרטי הרוכש, תאריך הקנייה ודרכי התקשרות ליצירת קשר, וכן את העתק החשבונית שנשלחה.
 19. עם ביטול העסקה, יזוכה כרטיס האשראי של רוכש שובר המתנה בסכום שובר המתנה שנרכש ובניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מערך הקנייה או 100 ₪ לפי הנמוך מביניהם אשר ישולמו לרומתן כדמי ביטול.
 20. זכות ביטול והחזרת מוצרים לא תחול על עסקאות ששולמו בתווי קנייה, שובר מתנה או כרטיס מגנטי נטען.

שימוש בשובר המתנה

 1. המחזיק בשובר המתנה יוכל לרכוש מוצרים המפורסמים באתר בלבד עד סך הכספי הנקוב של שובר המתנה ששולם בפועל בעבורו לרומתן.
 2. רומתן רשאית, בכל עת, לשנות, להוסיף, לגרוע או לעדכן את היצע, מגוון, הרכב, פרטי וסוגי המוצרים המוצגים והמוצעים באתר להזמנה ולרכישה, לפי שיקול דעתה. יתרה על כן יובהר, כי ייתכן ובאתר ו/או בתכניו, יוצגו ו/או יפורסמו מוצרים שאינם מצויים כעת במלאי של רומתן. לפיכך, מובן כי במקרה כזה לא תתאפשר הזמנה ו/או רכישה של מוצר שאינו נמצא במלאי של רומתן וככול שתבוצע הזמנה למוצר החסר במלאי היא לא תאושר ולא תחויב בגין הזמנת המוצר החסר במלאי.
 3. תוקפו של שובר המתנה שנרכש הוא שנתיים (2 שנים) ממועד רכישתו. לאחר מועד זה שובר המתנה לא יכובד, לא יוחלף ולא יהיה לו כל ערך. באחריותו של מחזיק שובר המתנה לפעול לממש את שובר המתנה עד לתום תוקפו.
  כללי
 4. כרטיס מתנה אינו כרטיס חיוב כהגדרתו של מונח זה בחוק כרטיסי חיוב התשמ”ו – 1986.
 5. כל עילה משפטית הנובעת מהפעילות ו/או השימוש באתר, רכישת ו/או שימוש בשובר מתנה, רכישת מוצרים מרומתן באתר או באמצעותו ו/או מהשימוש במוצרים, לרבות כל עילה משפטית הנוגעת לתוקפם ופרשנותם של תנאים אלה יוכפפו לדין הישראלי בלבד וסמכות השיפוט הבלעדית בכל הנוגע לאלו תהא נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב – יפו.