תנאי אחריות לאחר רכישה

 1. חברת רומתן פתרונות מתכת בע”מ, ח.פ. 515592673 מרחוב מודיעין 38 פתח תקווה (להלן: “רומתן”) אשר הקימה ומנהלת את החנות המקוונת המופעלת בכתובת האינטרנט sheepyby.com (להלן: “אתר“) שמה כנר לרגליה שביעות רצון לקוחותיה ומתן שירות איכותי ללקוחותיה.
 2. תנאי האחריות למוצרים לאחר רכישה שנרכשים מרומתן הינם בהתאם לתנאי אחריות לאחר רכישה אלו (להלן: “תנאי אחריות“). ברכישת מוצר באתר מרומתן, הנך מקבל את כל התנאים וההוראות האמורים לעיל ולהלן. באם אינך בגיל המתאים ליצירת חוזה משפטי כביל או מנוע לקבל או להסכים לתנאים המפורטים לעיל ולהלן ו/או לתקנון האתר ו/או למדיניות הפרטיות של האתר – אינך רשאי לבצע רכישה של מוצר באתר.
 3. כל האמור בתנאי אחריות אלו מנוסח מטעמי נוחות בלשון זכר, אולם הוא מתייחס לשני המינים בצורה שווה. בכל מקרה של סתירה או חוסר התאמה בין האמור באתר לעניין תנאי אחריות או בפרסומים מטעם רומתן לעניין תנאי אחריות לבין האמור בתנאי אחריות אלו – יגברו ויחולו תנאי האחריות לעיל ולהלן.
 4. בכפוף לאמור בתנאי אחריות אלו, תקופת האחריות למוצרים שנרכשו באתר מרומתן הינה ל-6 חודשים מתאריך אספקת המוצר ע”י רומתן לבית הלקוח (להלן: “תקופת האחריות“).
 5. במהלך תקופת האחריות ועל מנת לקבל את שירותיה של רומתן בעניין אחריות לאחר רכישה בהתאם לתנאי אחריות אלו, על אחריותו של הלקוח ועל חשבונו להוביל את המוצר בו נתגלה הפגם לטענתו לכתובתה של רומתן, בתיאום מראש ובמהלך ימי ושעות העבודה המפורסמים באתר .
 6. במהלך תקופת האחריות ובכפוף לתנאי אחריות אלו, רומתן תתקן פגמים שנתגלו במוצר שנרכש ע”י הלקוח באתר והנובעים מתהליך הייצור של המוצר בלבד, וזאת בכפוף לכל התנאים הבאים:

  א. הלקוח יציג לרומתן חשבונית מס/קבלה בגין רכישת המוצר.
  ב. הלקוח יעשה שימוש במוצר שנרכש בהתאם להוראות השימוש במוצר שיסופקו ע”י רומתן.
  ג. השימוש במוצר ע”י הלקוח הינו סביר.
  ד. הלקוח ו/או מי מטעמו ו/או כל גורם אחר לא ניסה לתקן את הפגם שנתגלה במוצר.
  ה. הפגם אינו נובע מבלאי סביר עקב שימוש רגיל וזהיר במוצר.
  ו. המוצר שנרכש מרומתן סופק ללקוח באמצעות מובילים/שליחים מטעם רומתן בלבד. לא תהא אחריות בגין מוצר שנאסף בשירות עצמי.
  ז. המוצר לו דרוש התיקון הובל ו/או נשלח, במהלך תקופת האחריות, לכתובתה של רומתן – על ידי הלקוח, באחריות הלקוח ועל חשבונו של הלקוח.
 7. תיקון או החלפה של מוצר לא יביאו להארכת תקופת האחריות או לחידושה.
 8. האחריות אינה חלה על מוצרים שנרכשו מתצוגה, עודפים או סוג ב’.
 9. לרומתן שיקול הדעת הבלעדי להחליט האם הפגם שנתגלה במוצר יתוקן על ידה ו/או המוצר או חלק הימנו יוחלף. במידה והוחלט ע”י רומתן להחליף את המוצר ו/או חלק ממנו והמוצר (ו/או החלק הימנו) אינו במלאי, אזי המוצר יוחלף למוצר דומה בעלות דומה ובניכוי פחת בגין השימוש במוצר שהוחלף ו/או זיכוי בגין המוצר שנרכש בניכוי פחת בגין השימוש בו, לפי שיקול דעתה הבלעדי של רומתן.
 10. לא תחול על רומתן אחריות כלשהי לתיקון הפגם ו/או הקלקול במוצר (ו/או להחלפת המוצר) ורומתן תהיה רשאית לדרוש תשלום בעד תיקון המוצר, הובלתו או החלפתו, במקרה והפגם במוצר הינו אחד מהבאים ו/או כתוצאה מאחת הסיבות שלהלן:
  א. כוח עליון שהתרחש לאחר אספקת המוצר ללקוח לרבות אך לא רק שיטפונות, רעידות אדמה, פגעי טבע, ברק, מלחמה ופעולות ומקרים אחרים שהם מחוץ לשליטתה של רומתן;
  ב. נזקים ו/או פגמים שנגרמו למוצר כתוצאה משימוש בחומרים לא מתאימים ו/או חומרי ניקוי.
  ג. פגם הנובע מבלאי סביר עקב שימוש רגיל וזהיר במוצר.
  ד. נזק שנגרם בזדון ו/או ברשלנות על ידי הלקוח למוצר ו/או לחלק ממנו.
  ה. תיקון ו/או ניסיון תיקון שנעשה במוצר ו/או בחלק ממנו ע”י הלקוח ו/או מי מטעמו ו/או גורם אחר.
  ו. חבלה, שבר או נזק שנגרם למוצר, עקב טלטול ו/או העברת המוצר ממקום למקום, נפילת המוצר, שמיטתו, פגיעות במוצר על ידי חפצים חדים ו/או אחרים וכיוצא באלו.
  ז. חתכים ו/או קרעים ו/או שריטות ו/או שברים במוצר.
  ח. נזק או פגם הנגרמים בשל חדירת לכלוך ו/או מזיקים ו/או מכרסמים למוצר.
  ט. חשיפת המוצר למים ו/או לאש ו/או לקרני שמש ו/או לאלכוהול ו/או לתנאי חום או לחץ מים קיצוניים ו/או לחומרים כימיים.
 11. מובהר ומוסכם בזאת כי השימוש במוצר שנרכש מרומתן הנה באחריות המשתמש בלבד. על המשתמש לעשות במוצר שנרכש על ידו שימוש סביר, אישי וזהיר בלבד.
 12. אחריותה של רומתן בקשר למוצר הינה אך ורק ביחס לתיקון הפגם ו/או החלפת המוצר כאמור בהתאם לשיקול דעתה של רומתן ובהתאם לתנאי אחריות אלו. רומתן לא תהא אחראית ולא תישא, במישרין או בעקיפין, בכל נזק, עקיף, תוצאתי או ישיר, כספי, רכושי, נפשי, גופני או אחר, אשר ייתכן וייגרם למשתמש ו/או למי מטעמו כתוצאה ו/או בעקבות ו/או בשל שימוש במוצר שנרכש על ידי הלקוח (ו/או מי מטעמו) ו/או כתוצאה מפגם מכל מין וסוג שנתגלה במוצר.
 13. שרות למוצר שפגה תקופת האחריות בגינו, או שלא חלה לגביו אחריות בהתאם לאמור בתנאי אחריות אלו – יהיה כרוך בתשלום בהתאם להצעת המחיר שתינתן ע”י רומתן לללקוח.

כללי

 1. תעודת אחריות זו מהווה חלק מעסקת המכר. תעודת אחריות זו מחליפה כל אחריות או חובה אחרת של רומתן, בין במפורש ובין במשתמע, בין בכתב ובין בעל פה. אין סמכות לגורם כלשהו מרומתן לשנות את תנאי אחריות זו או לחייב את רומתן בהתחייבות אשר איננה עומדת בהתאמה לתנאי אחריות אלו.
 2. כל עילה משפטית הנובעת בעניין אחריות לאחר רכישה ובעניין מוצרים שנרכשו מרומתן באתר או באמצעותו ו/או מהשימוש בהם, לרבות כל עילה משפטית הנוגעת לתוקפם ופרשנותם של תנאים אלה יוכפפו לדין הישראלי בלבד וסמכות השיפוט הבלעדית בכל הנוגע לאלו תהא נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב – יפו.